Ochrana osobních údajů

1. Společnost Stanislava Awad ičo 869 74 408 a Nabil Awad ičo 014 02 141, se sídlem Tyršova 166, Polička 572 01 (dále jen "správce") zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), následující osobní údaje:

- jméno, příjmení

- e-mailovou adresu

- telefonní číslo

- zdravotní dotazník týkající se kontraindikací podstupující procedury (zejména kvůli bezpečnosti provedení procedury)

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro podstoupení procedury a další zákonného plnění. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b)

Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy - poskytnutí služby. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f)

Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být klientovi zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej klient neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem - například zasláním e-mailu odhlásit.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Stanislavou Awad a Nabilem Awadem, tedy správci osobních údajů.  Osobní údaje pro tyto správce zpracovávají také zpracovatelé:

a) Reservio, Hlinky 150/78, 603 00 Brno

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese swadstudio@email.cz

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ochrana osobních údajů - fotografie a videa

1. Udělujete tímto souhlas firmě Stanislava Awad ičo 869 74 408 a Nabil Awad ičo 014 02 141, se sídlem Tyršova 166, Polička 572 01 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), zpracovával/a následující osobní údaje:

- fotografii

- video

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem zobrazení provedené práce či výsledky procedury na sociálních sítích a našich webových stránkách.

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem vyobrazení výsledku naší práce / procedury.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek stažení fotografií z našich propagačních stránek a sociálních sítí.

- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává

- vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii

- u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost

- nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování

- požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů